1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De site www.manufactuur.be is eigendom van Manufactuur bvba. De Verkoper Manufactuur is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE(0)827.938.451. Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

 

2. Prijzen en aanbiedingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De datum van creditering van de bankrekening van Manufactuur geldt als datum van betaling. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Manufactuur gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Alle aanbiedingen Manufactuur zijn vrijblijvend en Manufactuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Manufactuur.

 

3. Aanvaarding van de bestelling

Manufactuur is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Manufactuur bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Manufactuur is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven ten allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

4. Levering

De door Manufactuur opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan Manufactuur via info@manufactuur.be : - In geval van klacht wegens niet-overeenstemmende levering, binnen de zeven (7) dagen na bestelling. - In geval van verborgen gebreken, zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek . In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

6. Waarborg

De waarborg van Manufactuur beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Manufactuur staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. Manufactuur is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks door geleden door de Koper.

7. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Manufactuur, Lembergsesteenweg 134, 9820 Merelbeke. Wij raden dan ook aan dit met een securzending te doen, zodat uw pakket verzekerd is bij verlies. Elke retourzending moet eerst aangemeld worden op info@manufactuur.be . Niet aangemelde retourzendingen zullen niet aanvaard worden. De kosten van de retourzending zijn ten laste van de koper.

8. Overmacht

Manufactuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van Manufactuur, afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die Manufactuur en/of leveranciers van Manufactuur raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van Manufactuur om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

9. Persoonsgegevens

Het plaatsen van een bestelling op de site van Manufactuur betekent dat de Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn. De verwerking van persoonsgegevens voor promoties, gepersonaliseerde reclame en/of andere marketing gerelateerde doelen zal enkel gebeuren indien de Koper zijn uitdrukkelijk akkoord geeft tijdens het afhandelen van het bestellingproces. Dit kan door de koper ook op elk moment weer worden gewijzigd. Manufactuur zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden. De Koper behoudt ten allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens. De Koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie kan de Koper contact opnemen met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

10. Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

11. Diversen

Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen. Manufactuur is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

12. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Manufactuur worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.